Instruktor Aeorobiku

kurs instruktora boksu

Kurs instruktora fitnessu


Przygotowanie kursanta do podjęcia pracy lub otworzenia własnej działalności gospodarczej jest naszym priorytetem. Uczestnik po ukończeniu kursu jest przygotowany zarówno merytorycznie jak i praktycznie do prowadzenia zajęć.


Pełne szkolenie składa się z następujących elementów
:

 1. Część ogólna w postaci e-learningu (80 godzin zegarowych). Kursanci samodzielnie opracowują materiał i przygotowują się do pisemnego egzaminu, który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu. Literatura oraz przykładowe pytania egzaminacyjne podane są na stronie PISiR. Część ogólna nie obejmuje osób posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny. Również absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, są zwolnieni z tej części kursu.
 2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu), oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika praktyk dostępnego do pobrania na stronie PISiR w zakładce „Strefa Kandydata”.


Wymagania
:

 1. Kserokopia ukończenia szkoły średniej lub wyższej. (Uczestnik, który jest w trakcie kończenia nauki, może uczestniczyć w kursie, natomiast legitymacja zostanie wydana po dostarczeniu dokumentu).
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w „Strefie Kandydata” wysłany przy rezerwacji miejsca na adres mailowy szkolenia@pisir.edu.pl lub stacjonarny Pocztą Polską PISiR ul. Kleeberga 12a 20-243 Lublin
 3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
 4. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 5. Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej.

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej rekreacji ruchowej o specjalności aerobik, umożliwiające prowadzenie zajęć w klubach sportowych, placówkach wychowawczych, na koloniach, obozach. Każda legitymacja jest rejestrowana w bazie danych i jest wystawiana do 3 tygodni po zdanych egzaminach. Dodatkowo PISiR wystawia certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim, który wraz z legitymacją instruktorską może być honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Kadra kursu
:

 1. Elżbieta Korgul

Program kursu na instruktora aerobiku:
(Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu.)

Zajęcia 1.

 1. Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu,
  • cele i zadania,
  • organizacja procesu dydaktycznego,
  • warunki zaliczenia,
  • literatura,
 2. Sprawdzian umiejętności ruchowych.
  • Historia aerobiku.
  • Podział aerobiku na poszczególne formy.
  • Instruktor fitness jako zawód. Specyfika pracy.
  • Podstawowe zasady pracy z muzyką.

Zajęcia 2.

 1. Omówienie podstawowych kroków w aerobiku. Praktyka.
 2. Monitorowanie ćwiczeń.
 3. Tranzycje.
 4. Zasady prowadzenia zajęć. Tok lekcji fitness.

Zajęcia 3.

 1. Rozgrzewka. Cel i znaczenie. Wariacje.
 2. Część główna.
 3. Stretching.
 4. Podstawowe zasady budowania choreografii.
 5. Przekształcanie kroków łatwych na trudniejsze. Praktyka.

Zajęcia 4.

 1. Omówienie części głównej lekcji fitness. Demonstracja podstawowych ćwiczeń siłowych na wszystkie partie mięśniowe.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Zasady treningu z obciążeniem.
 4. Omówienie urazów związanych z treningiem fitness.
 5. Praktyka.
 6. Znajomość czynnościowa mięśni – doskonalenie odpowiedniego doboru ćwiczeń siłowych do danych grup mięśniowych.

Zajęcia 5.

 1. Nauka budowania choreografii.
 2. Omówienie poszczególnych form aerobiku (dance, step, hi-low, tae bo, tbc i inne),
  • pojęcie koordynacji ruchowej,
  • poziomy koordynacji ruchowej i podział zdolności koordynacyjnych,
 3. Budowa i charakterystyka zajęć tanecznych.

Zajęcia 6.

 1. Podsumowanie poznanych wiadomości z aerobiku. Doskonalenie poznanych kroków, połączeń i metodyki nauczania w samodzielnych prowadzeniach,
  • doskonalenie poznanych umiejętności w samodzielnej pracy na zajęciach,
  • nauka samodzielnego prowadzenia mini zajęć (formy komunikacji, zwrotów, nazewnictwa, rozliczanie ćwiczeń i kroków, samodzielna praca z muzyką).

Zajęcia 7.

 1. Gibkość- formy jej kształtowania – STRETCHING,
  • pojęcie gibkości,
  • zalety i zasady stretchingu,
  • poznanie pojęć :relaksacja, stres, zmęczenie, napięcie mięśniowe,
  • ćwiczenia rozciągające na dane grupy mięśniowe stosowane w aerobiku w różnych pozycjach wyjściowych,
  • ćwiczenia oddechowe.

Zajęcia 8.

 1. Powtórzenie wiadomości praktycznych i teoretycznych z zakresu poznanych form prowadzenia zajęć z aerobiku,
  • doskonalenie poznanych umiejętności,
  • uzupełnienie zaległości prowadzeń.

Zajęcia 9.

 1. Egzamin teoretyczny z zakresu zdobytej wiedzy,
  • praca własna nad przygotowaniem się do zaliczenia praktycznego.

Zajęcia 10.

 1. Egzamin praktyczny- zaliczenie opracowanego układu choreograficznego.
Polski Instytut Sportu i Rekreacji