Instruktor piłki nożnej

kurs instruktora boksu

kurs instruktora piłki nożnej

Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej – Specjalizacja Piłka nożna jest kursem zawodowym.

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (zawód nr 342305 na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz zakresu jej stosowania)

Dokument ten uprawnia do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie etatu np. w klubach sportowych bądź fitness, czy w formie prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej ze sportem i rekreacją.

Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne złamania ustawy i rozporządzeń; narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

Podstawowe informacje oraz materiały do pobrania znajdziesz w dziale Strefa Kandydata.

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

 1. Część ogólna w postaci e-learningu (80 godzin zegarowych). Kursanci samodzielnie opracowują materiał i przygotowują się do pisemnego egzaminu, który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu. Literatura oraz przykładowe pytania egzaminacyjne podane są na stronie PISiR. Część ogólna nie obejmuje osób posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny. Również absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, są zwolnieni z tej części kursu.
 2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu), oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika praktyk dostępnego do pobrania na stronie PISiR w zakładce „Strefa Kandydata”.

Wymagania:

 1. Kserokopia ukończenia szkoły średniej lub wyższej. (Uczestnik, który jest w trakcie kończenia nauki, może uczestniczyć w kursie, natomiast legitymacja zostanie wydana po dostarczeniu dokumentu).
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w „Strefie Kandydata” wysłany przy rezerwacji miejsca na adres mailowy szkolenia@pisir.edu.pl lub stacjonarny Pocztą Polską PISiR ul. Kleeberga 12a 20-243 Lublin
 3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
 4. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 5. Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej.

Kadra kursu:

Władysław Wzorek

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej rekreacji ruchowej o specjalności piłka nożna, umożliwiające prowadzenie zajęć w klubach sportowych, placówkach wychowawczych, na koloniach, obozach. Każda legitymacja jest rejestrowana w bazie danych i jest wystawiana do 3 tygodni po zdanych egzaminach. Dodatkowo PISiR wystawia certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim, który wraz z legitymacją instruktorską może być honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Program kursu na instruktora piłki nożnej obejmuje m.in.:

 1. Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć z zakresu piłki nożnej, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci w różnym wieku.
 3. Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych, oraz przepisów gry i sędziowania z zakresu piłki nożnej
 4. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i turniejów z zakresu piłki nożnej

Zajęcia praktyczne – ogólny zarys programu

 1. Sprawdzian umiejętności praktycznych.
 2. Ćwiczenia oswajające z piłką.
 3. Gry i zabawy w nauczaniu techniki gry.
 4. Technika, nauczanie:
  • uderzenie piłki: nogą, głową,
  • przyjęcia piłki: nogą (toczącej, po odbiciu, z powietrza), głową,
  • prowadzenie piłki: nogą (po linii prostej, łamanej, krzywej),
  • zwód: bez piłki, z piłką (przy przyjęciu, uderzeniu, prowadzeniu),
  • nauka dryblingu,
  • zasady i nauka gry ciałem: w atakowaniu i w bronieniu,
  • odbierania piłki: przez wyprzedzenie (z doskoku, z upadkiem, wślizgiem) w momencie przyjęcia, po przyjęciu,
  • technika gry bramkarza: w bronieniu (postawa, poruszanie, chwyty, piąstkowanie, wypchnięcia), w atakowaniu (podanie ręką, uderzenie nogą)
  • wrzut piłki z linii bocznej: z miejsca, z rozbiegu,
 5. Ćwiczenia kompleksowe, zabawy, gry doskonalące technikę gry w piłkę nożną.
 6. Taktyka atakowania:
  • atakowanie indywidualne,
  • atakowanie zespołowe,
  • atak szybki (kontratak),
  • atak pozycyjny,
 7. Taktyka bronienia.
Polski Instytut Sportu i Rekreacji