Instruktor tenisa ziemnego

kurs instruktora boksu

Kurs instruktora tenisa

Naszym priorytetem jest przygotowanie kursanta do podjęcia pracy lub otworzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnik po ukończeniu kursu jest przygotowany zarówno merytorycznie jak i praktycznie do samodzielnego prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych o rożnym stopniu zaawansowania.

Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej – Specjalizacja Tenis Ziemny jest kursem zawodowym

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (zawód nr 342305 na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz zakresu jej stosowania)

Dokument ten uprawnia do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie etatu np. w klubach sportowych bądź fitness, czy w formie prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej ze sportem i rekreacją.

Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne złamania ustawy i rozporządzeń; narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

 1. Część ogólna w postaci e-learningu (80 godzin zegarowych). Kursanci samodzielnie opracowują materiał i przygotowują się do pisemnego egzaminu, który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu. Literatura oraz przykładowe pytania egzaminacyjne podane są na stronie PISiR. Część ogólna nie obejmuje osób posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny. Również absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, są zwolnieni z tej części kursu.
 2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu), oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika praktyk dostępnego do pobrania na stronie PISiR w zakładce Strefa Kandydata.

 

Wymagania:

 1. Kserokopia ukończenia szkoły średniej lub wyższej. (Uczestnik, który jest w trakcie kończenia nauki, może uczestniczyć w kursie, natomiast legitymacja zostanie wydana po dostarczeniu dokumentu).
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w Strefie Kandydata wysłany przy rezerwacji miejsca e mailem: szkolenia@pisir.edu.pl lub na adres stacjonarny Pocztą Polską: PISiR ul. Kleeberga 12a 20-243 Lublin
 3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
 4. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 5. Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej.

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej rekreacji ruchowej o specjalności tenis ziemny, umożliwiające prowadzenie zajęć w klubach sportowych, placówkach wychowawczych, na koloniach, obozach. Każda legitymacja jest rejestrowana w bazie danych i jest wystawiana do 3 tygodni po zdanych egzaminach. Dodatkowo PISiR wystawia certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim, który wraz z legitymacją instruktorską może być honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Kadra kursu:

 

Program kursu na instruktora tenisa ziemnego obejmuje m.in.:

 1. Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu tenisa ziemnego, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci w różnym wieku.
 3. Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych, oraz przepisów gry i sędziowania z zakresu tenisa ziemnego.
 4. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu tenisa ziemnego.
 5. Zapoznanie uczestników z genezą i historią tenisa ziemnego, rozwojem tenisa ziemnego na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 6. Znaczenie roli gry sportowej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego)
Polski Instytut Sportu i Rekreacji